مشکل Wi-Fi در Manjaro

سلام
خیلی اتفاقی (هرچند نمی تونه اتفاقی باشه) دیدم که وایفای قطع شده و طوری شده که مانجارو شبکه ی مربوط به وایفای رو نمی شناسه این اتفاق بعد از چند بار ریبوت کردن درست میشد ولی خب با خودم گفتم باید اساسی دیگه حل بشه
ممنون میشم کمکم کنین ببخشین اگه اطلاعات کمه لطف کنین و بهم بگین خروجی چه کامندی رو بدم
خروجی inxi -F

  System:  Host: riri Kernel: 4.19.32-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.13.3git-UNKNOWN Distro: Manjaro Linux 
  Machine:  Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 15 ASUS Laptop X570UD v: 1.0 serial: <root required> 
        Mobo: ASUSTeK model: X570UD v: 1.0 serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: X570UD.302 date: 01/08/2018 
  Battery:  ID-1: BAT0 charge: 41.0 Wh condition: 42.3/48.1 Wh (88%) 
  CPU:    Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8250U bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 6144 KiB 
        Speed: 748 MHz min/max: 400/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 709 2: 702 3: 758 4: 746 5: 745 6: 730 7: 715 8: 745 
  Graphics: Device-1: Intel UHD Graphics 620 driver: i915 v: kernel 
        Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] driver: N/A 
        Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: intel resolution: 1920x1080~60Hz 
        OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 620 (Kabylake GT2) v: 4.5 Mesa 18.3.5 
  Audio:   Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel 
        Sound Server: ALSA v: k4.19.32-1-MANJARO 
  Network:  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8168 
        IF: enp2s0 state: down mac: 2c:fd:a1:ad:05:b2 
        IF-ID-1: enp0s20f0u1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: 0a:f6:be:a1:37:b1 
  Drives:  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 131.48 GiB (14.1%) 
        ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM035-1RK172 size: 931.51 GiB 
  RAID:   Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci 
  Partition: ID-1: / size: 735.78 GiB used: 23.50 GiB (3.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 
  Sensors:  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A 
        Fan Speeds (RPM): N/A 
  Info:   Processes: 214 Uptime: 12m Memory: 7.67 GiB used: 1.72 GiB (22.5%) Shell: bash inxi: 3.0.32 

هر بار که اینجوری شد خروجی این دستور رو بده لطفا:

sudo dmesg
1 پسندیده

من الان با استفاده از اینترنت گوشیم که به لپ تاپ وصل کردم به اینترنت وصل شدم

گوشیت رو وصل می کنی به سیستمت؟

1 پسندیده

با استفاده از usb tethering

موقعی که می خوای اون دستور رو بزنی هیچ شبکه ای فعال نداشته باش.

1 پسندیده

چیز خاصی تو این لاگ مشخصی نیست. network manager چی هست

www.gnome.org/projects/NetworkManager/

لاگ های اون رو هم اینجا بذار بی زحمت

اینترنت رو قطع کردم نتورک منجر رو ریستارت کردم و این لاگشه
‍[[email protected] ~]$ sudo systemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
└─NetworkManager-ovs.conf
Active: active (running) since Thu 2019-04-18 00:08:10 +0430; 26s ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 2872 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 4915)
Memory: 5.0M
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
└─2872 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon

  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.7971] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.7979] manager: (enp2s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.7987] device (enp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.8019] ovsdb: Could not connect: No such file or directory
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <warn> [1555529890.8032] dns-sd-resolved[0x55ad03ff9060]: failed to connect to resolved via DBus: Error calling StartServiceByNa>
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.8037] bluez: use BlueZ version 5
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.8052] modem-manager: ModemManager available
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.8086] bluez5: NAP: added interface 80:C5:F2:1E:73:2E
  Apr 18 00:08:10 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529890.8194] agent-manager: req[0x55ad04031380, :1.49/org.freedesktop.nm-applet/1000]: agent registered
  Apr 18 00:08:16 riri NetworkManager[2872]: <info> [1555529896.8033] manager: startup complete

نکته اول اینکه ممنون می شم اگر از markdown بهتر استفاده کنی. خوندن خروجی ای که گذاشتی واقعا سخته.
نکته بعدی این که اینجا هم مشکل خواصی نیست. هر وقط نت قطع شد خروجی دستور:

ip link

رو بده

من اون بخش از متن لاگ رو انتخاب کردم روی متن قالب بندی شده کلیک کردم حواسم نبود که دوباره متن رو نگاه کنم ببخشین

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/ether 2c:fd:a1:ad:05:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

این دستور رو بزن ببین وایرلست دوباره آپ می شه ؟ به عبارتی بعدش باید بتونی شبکه های دور ور رو ببینی

ip link set enp2s0 up
1 پسندیده

بدون sudo اجازه نداد با sudo هم فرقی نکرد

هممم فکرم میکنم بهتر هست بیای irc . فردا بیا irc اونجا سریع تر هست

1 پسندیده