استفاده از whenever

من میخام از این جم استفاده کنم و یه سری تغیرات رو هر از چندگاهی داخله دیتا بیس به وسیله اسکژولر بدم اما نتونستم طبق صفه گیت هاب این جم پیش رفتم (https://github.com/javan/whenever) اما بعد از کامند whenever دوتا مسیج میده به عنوان

## [message] Above is your schedule file converted to cron syntax; your crontab file was not updated.
## [message] Run `whenever --help' for more options.

 و بعد از کامند whenever --update-crontab یه سری ارور میده ک متوجه نمیشم
 
home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/whenever-0.9.7/lib/whenever/command_line.rb:73:in `popen': No such file or directory - crontab (Errno::ENOENT)
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/whenever-0.9.7/lib/whenever/command_line.rb:73:in `write_crontab'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/whenever-0.9.7/lib/whenever/command_line.rb:35:in `run'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/whenever-0.9.7/lib/whenever/command_line.rb:6:in `execute'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/whenever-0.9.7/bin/whenever:41:in `<top (required)>'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/bin/whenever:23:in `load'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/bin/whenever:23:in `<main>'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/bin/ruby_executable_hooks:15:in `eval'
    from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/bin/ruby_executable_hooks:15:in `<main>'

اگه کسی از این جم استفاده کرده یا میتونه راهنماییم کنه ممنون میشم

از رو این مقاله برو جلو و سعی کن سوال میپرسی قطعه کدت هم بزاری تا بهتر بتونیم کمک کنیم