مشکل در هنگام دریافت ریکويست و دریافت خطا در WebRick

با سلام خدمت دوستان :slight_smile:

من ۳ تا path دارم برای ارسال متد Get که فقط path اخری کار میکنه و دوتای دیگه ارور میده

کدم هم اینه :

 def do_GET (request, response)
#get status
if request.query[""]
 response.status = 200
 response.content_type = "text/plain"
 result = nil

 case request.path
  when "/status"
   result = MyNormalClass.status

  else
   result = "No such method (1)"
 end

 response.body = result.to_s
else
 response.status = 200
 response.body = "You did not provide the correct parameters(1)"
end

if request.query[""]
 response.status = 200
 response.content_type = "text/plain"
 result2 = nil

 case request.path
  when "/count"
   result2 = MyNormalClass.count_car

  else
   result2 = "No such method (2)"
 end

 response.body = result2.to_s
else
 response.status = 200
 response.body = "You did not provide the correct parameters(2)"
end

if request.query[""]
 response.status = 200
 response.content_type = "text/plain"
 result3 = nil

 case request.path
  when "/price_taxi"
   result3 = MyNormalClass.price_taxi

  else
   result3 = "No such method (3)"
 end

 response.body = result3.to_s
else
 response.status = 200
 response.body = "You did not provide the correct parameters(3)"
end

ارور هردو هم No such method (3) هست در صورتی که باید هرکدوم ارور مخصوص به خودشو بده :expressionless: ولی میاد ارور path سوم که کار هم میکنه نمایش میده :expressionless:

از ماژول Webrick استفاده میکنم!