ریلز و uuid به عنوان کلید اصلی

چرا UUID ?

راه حلی مناسب:

http://blog.mccartie.com/2015/10/20/default-uuid's-in-rails.html