معرفی زبان unison

زبان unison زبان برنامه نویسی بسیار جدید functional که چندین ایده ی انقلابی را پیاده سازی کرده

کد در unison نسبت به محتوا hash میشه و هر تغییر به صورت immutable ذخیره می شوند
مزایا این کار اینکه کد نیاز به build سیستم نداره و تمام وابستگی های کد اتوماتیک با کد جابجا می شوند
اجرای کد روی یک کامپیوتر یا چندین کامپیوتر به راحتی انجام میشه
خیلی از قسمت های کد که تغییر نکرده اند cache می شوند

12 پسندیده