در رابطه با دسته بندی روبی


#1

این دست بندی اختصاص دارد به زبان برنامه نویسی روبی