در رابطه با دسته بندی روبی

این دست بندی اختصاص دارد به زبان برنامه نویسی روبی