مشکل در ایجاد کنترلر

rails

#1

سلام دوستان
موقع ایجاد کنترلر، با دستور زیر
rails generate controller welcome index
این پیغام رو میگیرم که متوجهش نمیشم. لطفا اگر کسی راه حلی براش داره،‌ راهنمایی کنه. مرسی

 
/var/lib/gems/2.3.0/gems/railties-5.0.2/lib/rails/app_loader.rb:40: warning: Insecure world writable dir /bin in PATH, mode 040777
/var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client/run.rb:76: warning: Insecure world writable dir /bin in PATH, mode 040777
Ignoring bindex-0.5.0 because its extensions are not built. Try: gem pristine bindex --version 0.5.0
Ignoring byebug-9.0.6 because its extensions are not built. Try: gem pristine byebug --version 9.0.6
Ignoring ffi-1.9.18 because its extensions are not built. Try: gem pristine ffi --version 1.9.18
Ignoring nio4r-2.0.0 because its extensions are not built. Try: gem pristine nio4r --version 2.0.0
Ignoring nokogiri-1.7.2 because its extensions are not built. Try: gem pristine nokogiri --version 1.7.2
Ignoring puma-3.8.2 because its extensions are not built. Try: gem pristine puma --version 3.8.2
Ignoring sqlite3-1.3.13 because its extensions are not built. Try: gem pristine sqlite3 --version 1.3.13
Ignoring websocket-driver-0.6.5 because its extensions are not built. Try: gem pristine websocket-driver --version 0.6.5
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require': cannot load such file -- bundler (LoadError)
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client/run.rb:3:in `<top (required)>'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client.rb:5:in `<top (required)>'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/bin/spring:48:in `<main>'

#2

مشکل در سطوح دسترسی است / شما رابی را توسط rbenv نصب کنید و مجددا امتحان کنید .

1 - iinstall rbenv

2 - installl ruby-build


#3

فكر ميكنم منظور @red3curity روبى بود,
منم با rbenv موافقم، لينك زير مرجع خوبيه براى نصب