مشکل در ایجاد کنترلر

سلام دوستان
موقع ایجاد کنترلر، با دستور زیر
rails generate controller welcome index
این پیغام رو میگیرم که متوجهش نمیشم. لطفا اگر کسی راه حلی براش داره،‌ راهنمایی کنه. مرسی

 
/var/lib/gems/2.3.0/gems/railties-5.0.2/lib/rails/app_loader.rb:40: warning: Insecure world writable dir /bin in PATH, mode 040777
/var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client/run.rb:76: warning: Insecure world writable dir /bin in PATH, mode 040777
Ignoring bindex-0.5.0 because its extensions are not built. Try: gem pristine bindex --version 0.5.0
Ignoring byebug-9.0.6 because its extensions are not built. Try: gem pristine byebug --version 9.0.6
Ignoring ffi-1.9.18 because its extensions are not built. Try: gem pristine ffi --version 1.9.18
Ignoring nio4r-2.0.0 because its extensions are not built. Try: gem pristine nio4r --version 2.0.0
Ignoring nokogiri-1.7.2 because its extensions are not built. Try: gem pristine nokogiri --version 1.7.2
Ignoring puma-3.8.2 because its extensions are not built. Try: gem pristine puma --version 3.8.2
Ignoring sqlite3-1.3.13 because its extensions are not built. Try: gem pristine sqlite3 --version 1.3.13
Ignoring websocket-driver-0.6.5 because its extensions are not built. Try: gem pristine websocket-driver --version 0.6.5
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require': cannot load such file -- bundler (LoadError)
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client/run.rb:3:in `<top (required)>'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/lib/spring/client.rb:5:in `<top (required)>'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.4.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
    from /var/lib/gems/2.3.0/gems/spring-2.0.1/bin/spring:48:in `<main>'

مشکل در سطوح دسترسی است / شما رابی را توسط rbenv نصب کنید و مجددا امتحان کنید .

1 - iinstall rbenv

2 - installl ruby-build

2 پسندیده

فكر ميكنم منظور @red3curity روبى بود,
منم با rbenv موافقم، لينك زير مرجع خوبيه براى نصب

1 پسندیده