کدام راه اصولی تر؟

برای کار کردن با کتاب خانه هایی مثل selenium-webdriver , یا موقعیت های مشابه کدوم راه اصولی تر؟ اختصاص دادن به متغیر یا ساختن تابع؟

`element = $driver.find_element(:tag_name => "p`

و یا این که

def findElement
  driver.find_element tag_name => p
end

(بعضی کوتیشن ها و پرانتر ها ، برای حفظ نظم نوشته حذف شد)

پیشنهاد من متد هست

1 پسندیده

منم متد رو ترجيح ميدم، Lazy بهتره

1 پسندیده