پنج پیشنهاد برای شروع به امن سازی پروژه های الیکسیر

چند مدتی هست تیمی در زمینه امن‌سازی اپ های مربوط به زبان الیکسیر فعال شده است که مقاله ای رو نیز منتشر کرده است که تکرار موارد اولیه و مهم می باشد که در این Securing Elixir/Phoenix Applications: 5 Tips to Get Started می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

۱. پیشنهاد اول این گروه این هست که محتوای مربوط به ارلنگ یعنی Secure Coding and Deployment Hardening Guidelines | EEF Security WG را مطالعه کنید
۲. در مرحله دوم محصول همین گروه یعنی GitHub - nccgroup/sobelow: Security-focused static analysis for the Phoenix Framework را روی پروژه خودتان استفاده کنید.
۳. کتابخانه های قدیمی یا متوقف شده را شناسایی کنید با GitHub - mirego/mix_audit: 🕵️‍♀️ MixAudit provides a mix deps.audit task to scan a project Mix dependencies for known Elixir security vulnerabilities
۴. اپ های خودتون رو در مقابل بات ها امن کنید
۵. از کتابخانه GitHub - slab/safeurl-elixir: SSRF Protection in Elixir 🛡️ استفاده کنید برای امن‌سازی SSRF لینک ها

موفق باشید

2 پسندیده