لینک جلسه اول

برای ورود به جلسه از لینک زیر وارد شوید:

چند نکته که خواستم اضافه کنم که فراموش کردم.
درمورد سوال سمیر جدای کم کردن random io
ذخیره ی columnar می تونه از الگوریتم های compression بهره ببره چون تمام داده هم تایپ یک جا ذخیره میشه.
یک نکته دیگه در hbase تایپ فقط آرایه ی بایت میشه خوند و نوشت و وظیفه ی serialization با برنامه است

3 پسندیده