جلسه آنلاین آبان ماه - کرج‌لاگ

برای حضور در جلسه آنلاین آبان ماه #کرج‌لاگ از لینک زیر وارد شوید:

1 Likes

فیلم ارائه

https://drive.google.com/file/d/1Z8c7FIzou9ufLjOjNaX3hLIlj2IjIKGP/view?usp=sharing

فایل ارائه
https://drive.google.com/file/d/13gUgs5O0sQhlp7CQBNk_TnXk8C_q_99B/view?usp=sharing

4 Likes