خطا در ایجاد کانتینر داکر

سلام دوستان
بنده
موقع کار با داکر کامپوز و ایجاد کانتینر ها
خطای

ERROR: Service 'web' failed to build: OCI runtime create failed: container_linux.go:349: starting container process caused "process_linux.go:449:
permission denied

کسی تجربه نداره؟

فایل داکر کامپوزتو رو بزار

version: '3'

services:
  web:
   restart: always
   build: .
   command: gunicorn myapp.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000
   volumes:
    - static_volume:/home/app/web/static
    - media_volume:/home/app/web/media
   expose:
    - 8000
   env_file:
    - ./config/envs/web.env
   depends_on:
    - db
  db:
   restart: always
   image: postgres
   volumes:
    - pgdata:/var/lib/postgresql/data/
  nginx:
   restart: always
   build: ./config/nginx
   volumes:
    - static_volume:/home/app/web/static
    - media_volume:/home/app/web/media
   ports:
    - 80:80
   depends_on:
    - web
volumes:
  pgdata:
  static_volume:
  media_volume:

ولی فکر نمیکنم مشکل از این فایل باشه چون توی یه پروزه دیگه تقریبا یه همچین فایلیه ولی هیچ خطای نداره

الان هم توی یه سرور دیگه همین داکر فایل ها رو اجرا کردم بدون هیچ مشکلی دارن کار میکنن پس این خطا مربوط به سرور میشه دلیلش چی میتونه باشه؟؟

اسم یوزری که داری باهاش ران میکنی app هستش؟
اینجا به home یوزر app داری مپ میکنی
با sudo ران کن داکرت رو ببین چی میشه.

کردم ولی نتیجه نداشته

شاید این کار مشکل حل کنه، به ریستارت هم بزن بعدش.

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER

اگر خط اول ارور داشت ممکنه دلیلش این باشه که گروه داکر وجود داره، در این صورت دومی رو بعدش اجرا کن

1 پسندیده

حل نشد