از دوستان لینوکسی زنجان اینجا فعالیت میکنند؟

از دوستان لینوکسی زنجان اینجا فعالیت میکنند؟

به خاطر برگزاری لاگ عرض میکنم