حذف متدهای یک کلاس

سلام. من میخواستم با تابع delattr یک متد کلاس رو حذف کنم ولی نمیشه. آیا شدنی هست؟ اگر هستش ممنون میشم یک مثال بزنید

این متد برای حذف کردن پارامتر هست نه متدهای دیگه،
اصلا چرا باید این کارو بکنیم؟

1 Like

بی زحمت یه مثالی واقعی از کاربرد متد ()delattr می زنید , چرا باید پارامتر حذف کرد ؟

The delattr() deletes an attribute from the object (if the object allows it).

he syntax of delattr() is:

delattr(object, name)
class Coordinate:
  x = 10
  y = -5
  z = 0

point1 = Coordinate() 

print('x = ',point1.x)
print('y = ',point1.y)
print('z = ',point1.z)

delattr(Coordinate, 'z')

print('--After deleting z attribute--')
print('x = ',point1.x)
print('y = ',point1.y)

# Raises Error
print('z = ',point1.z)
## delattr() Parameters

The delattr() takes two parameters:

* **object**  - the object from which name attribute is to be removed
* **name**  -  a string which must be the name of the attribute to be removed from the object
1 Like