طراحی سیستم

این repository به تازگی پیدا کردم که ترجمه فارسی هم داره
امیدوارم به درد دوستان بخوره

11 پسندیده