گیر کردن بین دوراهی کنکور یا برنامه نویسی


#21

کاملا درسته
مهمترین ارزش دانشگاه همین توی محیط قرار گرفتن و network سازیه
البته بستگی به دانشگاه هم داره