بحث دیزاین پترن زبان های فانکشنال

design

#21

Singleton مثال خوبیه هرچند در OOP هم خیلی توصیه نمیشه اما بد نیست اول به این فکر کنیم که Singleton Design Pattern دقیقا برای چی استفاده میشه و اصلا چرا بوجود آمد، بعد ببینیم در شرایط مشابه و بدون وجود Singleton در FP و OOP با چی مواجه میشیم.


#22

شاید بد نباشه بجای پترن ها از مبحث immutability شروع کنید، البته اگر قبلا خودتون روی این موضوع در FP کار نکرده باشید. فکر کنم الیکسر خیلی برای کسی که از دنیای پایتون میاد ساده تر باشه - حدس زدم شما روی پایتون تمرکز دارید- و الیکسر داکیومنت خیلی خوبی داره + جامعه بسیار بزرگ و فعال و موقعیت ها کاری خیلی خوب.


#23

یه کتاب خوب دیگه در مورد زبان های فانکشنال :slight_smile:

image

Part I. The Functional Paradigm
Chapter 1. Functional Programming Is Big Again
Chapter 2. Functional Thinking For The Imperative Mind

Part II. Scala: A Hybrid Language
Chapter 3. Scala And Functional Style
Chapter 4. Working With Scala Collections
Chapter 5. Creating Higher-Order Functions In Scala

Part III. Clojure: The New Lisp
Chapter 6. An Interview With Rich Hickey
Chapter 7. Getting Clojure: Why Lisp Still Matters
Chapter 8. Identity, Value, And State In Clojure
Chapter 9. Concurrent Programming In Clojure

Part IV. Elixir: Making Programming Fun Again
Chapter 10. Patterns And Transformations In Elixir
Chapter 11. Getting Functional With Elixir
Chapter 12. Getting Parallel With Elixir

Part V. Haskell: The Researcher’s Playground
Chapter 13. Functional Thinking And Haskell
Chapter 14. Haskell Hands-On

Part VI. Swift: Functional Programming for Mobile Apps
Chapter 15. Swift: What You Need To Know
Chapter 16. Functional Thinking In Swift

Part VII. Going Deeper
Chapter 17. Protocols In Swift Vs. Ruby And Elixir
Chapter 18. Pattern Matching In Scala
Chapter 19. Concurrency In Scala
Chapter 20. Clojure’S Exceptional Handling Of Exceptions
Chapter 21. A Testing Framework For Elixir
Chapter 22. Building Test Data With Elixir
Chapter 23. Haskell’S Type System
Chapter 24. A Haskell Project: Testing Native Code
Chapter 25. The Many Faces Of Swift Functions
Chapter 26. A Functional Approach To Lua