ارائه ساده و خوبی در رابطه با چرا کلوژر ؟

clojure

#1