اجرای اتوماتیک کامند در اوبونتو در صورتی که فایلی دخیره شد

سلام میخوام تو پروژه ری اکت نیتیو وقتی فایلی تغییر پیدا کرد کامند زیر به صورت اتوماتیک اجرا بشه

yarn android-lindex

و کدی که که پیدا کردم برای این منظور به صورت زیر است:

inotifywait -qm --event modify --format '%w' /src/*.tsx | yarn android-linux

ولی بعد از اجرا خطای زیر رو میده:

Couldn't watch /src/*.tsx: No such file or directory

به نظرتون مشکل از کجاست

خروجی این فرمان چیه؟

ls -la /src

احتمالا باید path کاملو بدی

Full path to project/src/*.tsx

یا اگر work dir در مسیر پروژست یک نقطه قبل از/ بزاری

./src/*.tsx
1 پسندیده

تشکر بابت کمکتون بایستی به صورت زیر وارد میکردم

./src/*/*/*.tsx

ولی باز کار نمیکنه. تشخیص میده که کدوم فایل دچار تغییر شده ولی کامند

yarn android-linux

رو اجرا نمیکنه.

به صورت زیر هست:

Running adb -s emulator-5554 reverse tcp:8081 tcp:8081
Starting the app on emulator-5554 (adb -s emulator-5554 shell am start -n 
com.ablum/com.ablum.MainActivity)...
Starting: Intent { cmp=com.ablum/.MainActivity }
. /src/components/Header/Header.tsx
./src/components/Header/Header.tsx
1 پسندیده

مشکلم با کد زیر حل شد

find . -name '*.tsx' | entr yarn android-linux
2 پسندیده