در رابطه با دسته بندی زبان های برنامه نویسی دیگر


#1

این دسته بندی اختصاص دارد به مباحث مرتبط با سایر زبان های برنامه نویسی.