در رابطه با دسته بندی جعبه ابزار

این دسته بندی اختصاص دارد به معرفی ابزار ها و نرم افزار های مفیدی که با روبی ساخته شده اند و یا با آن در ارتباطند.