کدام زبان برنامه نویسی

خیلی شیک مجلسی در این مقاله در مورد انتخاب زبان صحبت شده و به نظرم برای یک تازه کار خیلی مفید باشه

3 پسندیده