پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت

پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت
زمان بر مغز و پوست کهنگی می تازد امروز
چه کم داریم من و تو از درخت و سنگ بی مغز زمین ای دوست
بنگر، بنگر زمین هم پوست می اندازد امروز"
زمستان واپسین نفسهای سردش را بر زمین می دمد ولی زمین یخ زده اندرونش غوغاییست.

با بهترین آرزوها برای همگی، سال نو مبارک

while true
  puts 'love you all'
end
2 پسندیده

سال نو مبارک