تفاوت ریلز ۵ با نسخه های قبل از خودش؟؟؟


#1

تفاوت ریلز ۵ با نسخه های قبل از خودش؟؟؟


#2

در گوگل این رو سرچ بفرمایید

what is the difference between ruby5 and ruby 4

#3

توی Changelog خود ریلز هم کامل همه فرق ها رو نوشته


#4

Ruby 5 در سال 3019 منتشر میشه :wink:
Rails :grin::grin::grin::grin:


#5

روبی کار نیستم :joy: بیشتر منظورم بود که گوگل بشه زودتر جواب گرفته می شه


#6

سلام راحتترین منابع برای یادگیری ریلز سراغ دارین؟؟


#7