این سایت با چه زبان و فریمورکی نوشته شده؟؟؟؟

این سایت با چه زبان و فریمورکی نوشته شده؟؟؟؟

با روبی و جاوااسکریپت
ریلز و امبر

3 پسندیده