ابزارهای ضروری پایتون

یه مطلب خیلی مفید که از روند شروع تا دیپلوی رو توضیح داده( مبنع )

Interactive environments and debugging
Linters and formatters
Environment Management
Source code management
Documentation Tools
Deployment

https://books.agiliq.com/projects/essential-python-tools/en/latest/

3 پسندیده