ترکیب برنامه های فانکشنال

به برنامه زیر نگاه کنید این برنامه تعداد لغات یک فایل رو محاسبه و پرینت میکنه

val fr = newFileReader("thefile.txt") 
val br = newBufferedReader(fr) 
var line = br.readLine()

var count = 0
while (line != null) 
{ 
 val words = line.split("\\s") 
 for (w <- words) { 
  count += 1  
 }   
 line = br.readLine()
}

br.close()

println(count)

مثال oop

class FileReader(path: String) {
 var count = 0

 def run: Unit = {
  val br = openFile
  var line = br.readLine()

  while (line != null)
  {
   line = countWords(line, br)
  }

  br.close()

  println(count)
 }
 
 def openFile =
 {
  new BufferedReader(new FileReader(path))
 }
 

 
 def countWords(line: String, br: BufferedReader): Unit = {
  val words = line.split("\\s")
  for (w <- words) {
   count += 1
  }
  br.readLine()
 }

}

چون این برنامه stateful هست برای درک هر قسمت باید کل برنامه رو درک کنید و قسمت های آن ترکیب پذیر نیستند

حالا همین برنامه‌ را توسط fs2 که کتابخانه streaming هست بصورت فانکشنال مینویسیم

io.linesR("thefile.txt")
.flatMap(s => emits(s.split("\\s")))
.map(_ =>1)
.fold(0)(_ + _)
.to(stdout)

هر قسمت کاملا مستقل عمل میکنه و روی داده که نتیجه قبلی کار میکنه طوری که هر قسمت و میشه به عنوان ارزش جدا کرد وبرنامه را از ترکیب این توابع کوچک ساخت

val lines = io.linesR("thefile.txt") 
val words = _.flatMap(s => emits(s.split("\\s"))) 
val ones = _.map(_ =>1) 
val sum = _.fold(0)(_ + _) 
val print = _.to(stdout) 
val prg = print(sum(ones(words(lines))))

چون همه این توابع روی یک سری داده کار می‌کنند میشه ترکیب تابعی استفاده کرد و برنامه ما درواقع ترکیب این توابع هست که اسم فایل برای ورودی میگیره

val f = print 
compose sum  
compose ones  
compose words 
val prg = f(lines)

این کد بسیار راحت تر درک میشه تست میشه و با هر فانکشن دیگه که این نوع داده رو بگیره به راحتی ترکیب میشه

5 Likes