مقدمات سکالا: 4

تایپ ها و تایپ ساز ها type constructor
سکالا type های ساده مثله String, Int, Double, Boolean

داره و یک دسته تایپ هستن
که تایپ سازنده گفته میشوند این تایپ هارو میشه به عنوان جعبه که تایپه ساده داخلش داره نگاه کرد

List , Seq , Option تایپ سازنده هستند

val myList: List[Int]= List(1,2,3,4)

استفاده در متود

def sum(list: List[Int]) = {
  list.reduce((x,y) => x + y)
}
6 Likes