در رابطه با دسته بندی وب

از این دسته بندی برای بحث در مورد وب و تکنولوژی های وب مرتبط با روبی استفاده کنید.