پشتیبانی از اعداد فارسی در ریلز

@arvinje به نظر خیلی خوب میاد. اگر فایل تست هم زمیمه بود بهتر می شد.
تنها مورد اینه که class میتونه اسم گذاری بهتری داشته باشه(Convention over Configuration) :wink: