مشکل در رفرش tk

rubygem
gem
ruby

#1

سلام دوستان
داخله tk یه while انداختم که چک کنه که کاریر به اینترنت وصل هست یا نه ولی همون طور که می دونید خوده tk هم تو while و حلقه کانکشن هی تکرار می شه و نرم افزار احرا نمی شه !

connection = TkLabel.new(root) 
	connection.text = if internet_connection?
 'connect to net'
	else
'not coneected'
	end
	connection.place(
		'height' => 100, 
		'width' => 100, 
		'x' => 180, 'y' => 70)

	unless internet_connection?
refresh = TkButton.new(root) do
	text 'refresh'
	font TkFont.new('chalkboard 20 bold')
	borderwidth 0
	underline 0
	state "normal"
	command (proc {connection.text = if internet_connection?
 'connect to net'
	else
'not coneected'
	end})
	place(
		'width'  => 220,
		'x'      => 280,
		'y'      => 170)
end
end

این کد می خوام بندازم نو وایل تا دیگه از باتن استفاده نکنم !