کتاب خانه system روبی

مشکل این چیه ؟

list = system('ls')
puts list
#output => true

چرا ؟

چرا چى؟ مشكل شما با اين چيه؟

system فرمان اجرا و true درصورت موفقیت برمیگردونه اگر خروجی terminal و میخوای از ` استفاده کن

output =  `ls`
puts output
1 Like

كلا خيلى استفاده از system پيشنهاد نميشه، مگر اينكه بخوايم با سطح دسترسى كه براى مفسر روبى تعيين شده فرمانى رو اجرا كنيم.
در مورد مثال شما شايد استفاده از كتابخانه Dir بهتر باشه

1 Like