نداشتن دسترسی به محتوای داخل run/user/1000/gvfs/

سلام به همه
وقتی گوشیم از طریق کابل به سیستم وصل می کنم در مسیر /run/user/1000/gvfs/ قرار می گیره البته به شکل زیر :

/run/user/1000/gvfs/mtp:host=SAMSUNG_SAMSUNG_Android_4200d8604fcd1485/Phone

حالا می خوام از طریق ترمینال کاری کنم مانند ویروسی کشی (clamscan) یا سینک کردن داده ها با rsync. بهم خطا Permission denied میده . علت این خطا چیه ؟ و چه جوری حلش کنم ؟
از sudo استفاده می کنم بازم فرقی نمی کنه
سیستم : ubuntu 18.10
گوشیم : android 8
ممنون میشم کمک کنید

mtp داستانش فرق داره. آیا اون مسیری که دادین mount point هست ؟ به نظر نمی رسه.

mount pint هست یعنی چی ؟
من با کابل وصل میشم و با گرفیک (Files) بهش دسترسی دارم ولی با ترمینال نمی تونم

دستور mount رو با root بزنین و خروجی بدید

دستوری که زدم

sudo mount

نتیجه

    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4011512k,nr_inodes=1002878,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=806804k,mode=755)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16726)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/chromium_566.snap on /snap/chromium/566 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core18_719.snap on /snap/core18/719 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-calculator_260.snap on /snap/gnome-calculator/260 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-26-1604_74.snap on /snap/gnome-3-26-1604/74 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-calculator_238.snap on /snap/gnome-calculator/238 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/telegram-desktop_534.snap on /snap/telegram-desktop/534 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-characters_139.snap on /snap/gnome-characters/139 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_818.snap on /snap/gtk-common-themes/818 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-26-1604_70.snap on /snap/gnome-3-26-1604/70 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1122.snap on /snap/gtk-common-themes/1122 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/chromium_621.snap on /snap/chromium/621 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/telegram-desktop_541.snap on /snap/telegram-desktop/541 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-system-monitor_57.snap on /snap/gnome-system-monitor/57 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/telegram-desktop_551.snap on /snap/telegram-desktop/551 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/chromium_595.snap on /snap/chromium/595 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_701.snap on /snap/gtk-common-themes/701 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-logs_45.snap on /snap/gnome-logs/45 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-characters_124.snap on /snap/gnome-characters/124 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-26-1604_78.snap on /snap/gnome-3-26-1604/78 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_6405.snap on /snap/core/6405 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_6350.snap on /snap/core/6350 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core_6259.snap on /snap/core/6259 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core18_594.snap on /snap/core18/594 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core18_677.snap on /snap/core18/677 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,relatime)
/dev/sda6 on /home type ext4 (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=806800k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/fuse on /run/user/1000/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/snapd/ns type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=806804k,mode=755)
nsfs on /run/snapd/ns/telegram-desktop.mnt type nsfs (rw)
nsfs on /run/snapd/ns/chromium.mnt type nsfs (rw)
/dev/fuse on /home/behnam/.cache/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
gvfsd-fuse on /home/behnam/.gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)

user_id کاربر شما چی هست ؟

دستور whoami می زنیم خروجی میده behnam

دستور id می زنم خروجی زیر میده

uid=1000(behnam) gid=1000(behnam) groups=1000(behnam),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),118(lpadmin),129(sambashare)

آقای رحمانی من وقتی به مسیر زیر می رم

/run/user/1000

و ls می گیرم این نتیجه رو میده

ls: cannot access 'doc': Permission denied
ls: cannot access 'gvfs': Permission denied 

و البته زیرش دایرکتوری و فایل دیگه رو نشون میده
گوشی وصل می کنم داخل دایرکتوری gvfs میاد بالا

به نظر اوکی میاد. سطوح دسترسی روی /run/user/1000 چی هست ؟

/run/user/1000 ==> drwx------
/run/user/1000/gvfs ==> dr-x------

سطح دسترسی دایرکتوری gvfs قابل تغییر نیست

chmod: cannot access '1000/gvfs/': Permission denied

فکر می کنم این به کارتون بیاد

1 پسندیده

خیلی ممنون که وقت گذاشتید و کمک کردید :pray::pray: :pray:

1 پسندیده