نصب Ruby on rails 5 در Debian 8

آموزش نصب روبی آن ریلز در debian و تقریبا ubuntu
http://baboon.ir/نصب-ruby-on-rails-در-8-debian/

2 پسندیده