نصب Ruby on rails 5 در Debian 8

rubygem
rails
ruby

#1

آموزش نصب روبی آن ریلز در debian و تقریبا ubuntu