چطوری پرانتزهای درهم رو با regex انتخاب کنم؟

سلام دوستان.
من یک رشته دارن به این صورت

1 + ((( ((2) * 3) -) -) -)-)

و میخوام به پرانتز هارو به ترتیب از کوچیک به بزرگ انتخاب کنم با محتواشون.

چطور چنین چیزی ممکنه؟