[حل شد]Rails server

gem
rails

#1

salam khaste nabashid bebakhshid k farsi type nmikonam chon laptop moshkel dare hanuz natunestam dorostesh konam k farsi type konam. man az y gem file estefade mikonam k peyvastesh mikonam vati bandle install ro vared mikonam hich error khasi daryaft nmikonam vaqti rails server o ty mikonam oza kh farq mikone

/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:85:in `rescue in block (2 levels) in require': There was an error while trying to load the gem 'uglifier'. (Bundler::GemRequireError)
Gem Load Error is: Could not find a JavaScript runtime. See https://github.com/rails/execjs for a list of available runtimes.
Backtrace for gem load error is:
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/execjs-2.7.0/lib/execjs/runtimes.rb:58:in `autodetect'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/execjs-2.7.0/lib/execjs.rb:5:in `<module:ExecJS>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/execjs-2.7.0/lib/execjs.rb:4:in `<top (required)>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/uglifier-3.2.0/lib/uglifier.rb:5:in `require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/uglifier-3.2.0/lib/uglifier.rb:5:in `<top (required)>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:82:in `require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:82:in `block (2 levels) in require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:77:in `each'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:77:in `block in require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:66:in `each'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:66:in `require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler.rb:108:in `require'
/home/reza/Desktop/khers/config/application.rb:7:in `<top (required)>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:129:in `require'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:129:in `block in perform'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:126:in `tap'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:126:in `perform'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor/command.rb:27:in `run'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor/invocation.rb:126:in `invoke_command'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor.rb:369:in `dispatch'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/command/base.rb:63:in `perform'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/command.rb:44:in `invoke'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands.rb:16:in `<top (required)>'
/home/reza/Desktop/khers/bin/rails:9:in `require'
/home/reza/Desktop/khers/bin/rails:9:in `<top (required)>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/rails.rb:28:in `load'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/rails.rb:28:in `call'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/command.rb:7:in `call'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client.rb:30:in `run'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/bin/spring:49:in `<top (required)>'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/binstub.rb:31:in `load'
/home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/binstub.rb:31:in `<top (required)>'
/home/reza/Desktop/khers/bin/spring:15:in `require'
/home/reza/Desktop/khers/bin/spring:15:in `<top (required)>'
bin/rails:3:in `load'
bin/rails:3:in `<main>'
Bundler Error Backtrace:
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:81:in `block (2 levels) in require'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:77:in `each'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:77:in `block in require'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:66:in `each'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler/runtime.rb:66:in `require'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/bundler-1.15.1/lib/bundler.rb:108:in `require'
	from /home/reza/Desktop/khers/config/application.rb:7:in `<top (required)>'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:129:in `require'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:129:in `block in perform'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:126:in `tap'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands/server/server_command.rb:126:in `perform'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor/command.rb:27:in `run'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor/invocation.rb:126:in `invoke_command'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/thor-0.19.4/lib/thor.rb:369:in `dispatch'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/command/base.rb:63:in `perform'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/command.rb:44:in `invoke'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/railties-5.1.1/lib/rails/commands.rb:16:in `<top (required)>'
	from /home/reza/Desktop/khers/bin/rails:9:in `require'
	from /home/reza/Desktop/khers/bin/rails:9:in `<top (required)>'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/rails.rb:28:in `load'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/rails.rb:28:in `call'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client/command.rb:7:in `call'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/client.rb:30:in `run'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/bin/spring:49:in `<top (required)>'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/binstub.rb:31:in `load'
	from /home/reza/.rvm/gems/ruby-2.4.1/gems/spring-2.0.2/lib/spring/binstub.rb:31:in `<top (required)>'
	from /home/reza/Desktop/khers/bin/spring:15:in `require'
	from /home/reza/Desktop/khers/bin/spring:15:in `<top (required)>'
	from bin/rails:3:in `load'
	from bin/rails:3:in `<main>'

moshkel kare man kojas?!

gem file:
source ‘https://rubygems.org

git_source(:github) do |repo_name|
** repo_name = “#{repo_name}/#{repo_name}” unless repo_name.include?("/")**
** “https://github.com/#{repo_name}.git”**
end

gem ‘rails’, '~> 5.1.1’
gem ‘bcrypt’, ‘~> 3.1’, '>= 3.1.11’
gem ‘faker’, ‘~> 1.7’, '>= 1.7.3’
gem ‘carrierwave’, '~> 1.1’
gem ‘mini_magick’, '~> 4.7’
gem ‘fog’, '~> 1.40’
gem ‘will_paginate’, ‘~> 3.1’, '>= 3.1.5’
gem ‘bootstrap-will_paginate’, '~> 1.0’
gem ‘bootstrap-sass’, ‘~> 3.3’, '>= 3.3.7’
gem ‘sass-rails’, ‘~> 5.0’, '>= 5.0.6’
gem ‘uglifier’, '~> 3.2’
gem ‘coffee-rails’, ‘~> 4.2’, '>= 4.2.1’
gem ‘jquery-rails’, ‘~> 4.3’, '>= 4.3.1’
gem ‘turbolinks’, ‘~> 5.0’, '>= 5.0.1’
gem ‘jbuilder’, ‘~> 2.6’, '>= 2.6.3’
gem ‘sdoc’, '~> 0.4.2’
gem ‘execjs’, '~> 2.7’
gem ‘mina-unicorn’, '~> 1.1’
gem ‘unicorn’, '~> 5.3’
gem ‘listen’, ‘~> 3.1’, '>= 3.1.5’
gem ‘rails-controller-testing’, ‘~> 1.0’, ‘>= 1.0.2’

group :development, :test do
** gem ‘sqlite3’, ‘~> 1.3’, ‘>= 1.3.13’**
** gem ‘byebug’, ‘~> 9.0’, ‘>= 9.0.6’**
** gem ‘web-console’, ‘~> 3.5.1’**
** gem ‘spring’, ‘~> 2.0’, ‘>= 2.0.1’**
end

group :test do
** gem ‘minitest-reporters’, ‘~> 1.1’, ‘>= 1.1.14’**
** gem ‘mini_backtrace’, ‘~> 0.1.3’**
** gem ‘guard-minitest’, ‘~> 2.4’, ‘>= 2.4.6’**
** gem ‘guard’, ‘~> 2.14’, ‘>= 2.14.1’**
end

group :production do
** gem ‘pg’, ‘~> 0.20.0’**
** gem ‘rails_12factor’, ‘~> 0.0.3’**
** gem ‘puma’, ‘~> 3.8’, ‘>= 3.8.2’**
end


#2

دوست عزیز. منم فینگلیش رو مثل شما خیلی دوست دارم. اما اینجا بهتر هست که فارسی بنویسید.

در ضمن می تونین از ۳ تا بک تیک استفاده کنید تا کدی که پیست می کنین درست فرمت شه


#3

سلام ميتونيد براى تايپ فارسى از كيبرد هاى آنلاين استفاده كنيد،

بنظر مياد كه نصب nodejs ميتونه مشكل شما رو حل كنه،

Ubuntu
sudo apt-get install -y nodejs

Mac
https://nodejs.org/dist/v6.11.0/node-v6.11.0.pkg

Others
https://nodejs.org/en/download/

اينم يك مرجع خوب براى نصب ريلز


#4

من از سایت http://gate2home.com/Farsi-Persian-Keyboard استفاده کردم کار کردن باهاش خیلی راحت بود

و اما سوال مشکل از نود بود وقتی نصب کردم درست شد
ممنون