معرفی Parser ساز ANTLR

ANTLR
برنامه ساختن parser که خیلی از پروژه ها ازش برای ساختن زبان برنامه نویسی یا parser sql بهره می گیرند
اگر شما به دنبال ساختن زبان خاص دامنه هستید با ANTLR به راحتی می تونید parser درست کنید

کتاب

7 پسندیده