ارور NoReverseMatch در جنگو

زمانی که میخوام url یک ابجت رو با استفاده از get_absolute_url بدست بیارم به این ارور میخورم دوستان میشه لطف کنید راهنمایی کنید


خیلی کوتاه سعی میکنم یه تیکه کد بدم خدمتت که استفاده کنی :‌

model.py

from django.db import models


class Library(models.Model):
  title = models.CharField()
  slug = models.SlugField()
  date = models.DateField()
  body = models.TextField()

  def __str__(self):
    return self.title


  def get_absolute_url(self):
    return "/library/{}/".format(self.slug)


views.py

from django.views.generic import ListView, DetailView
from .models import Library
from django.utils import timezone

class LibraryListView(ListView):
  model = Library
  paginate_by = '20'
  queryset = Library.objects.all().order_by('-date')

  def get_context_data(self, **kwargs):
    context = super().get_context_data(**kwargs)
    context['now'] = timezone.now()
    return context


class LibraryDetailView(DetailView):
  model = Library

  def get_context_data(self, **kwargs):
    context = super().get_context_data(**kwargs)
    context['now'] = timezone.now()
    return context

urls.py 

from django.urls import path
from .views import LibraryListView, LibraryDetailView


app_name= 'library'

urlpatterns = [
  path('library', LibraryListView.as_view(), name='library'),
  path('library/<slug:slug>/', LibraryDetailView.as_view(), name='library-detail'),
]

libarary_list.html


{% if library_list %}
{% for library in library_list %}
<a href='{{ library.get_absolute_url }}' target="_top">
{{ library.title}}
{{library.date|date:"M Y"}}
{% endfor %}
{% else %}
 Ops , Nothing here :(
{% endif %}


1 پسندیده

خوب ببخشید الان دوباره نگاه کردم و نسبت به پروژه خودتون یه سری اصلاحات رو میگم خدمتتون


models.py 

from django.db import models
from django.urls import reverse

class Band(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=64)
  slug = models.SlugField()

  def get_absolute_url(self):
    return reverse('band-detail', kwargs={'slug': self.slug })

class Album(models.Model):
  band = models.ForeignKey(Band , on_delete=models.CASCADE)
  name = models.CharField(max_length=64)
  slug = models.SlugField()

  def get_absolute_url(self):
    return reverse('album-detail', kwargs={'slug': self.slug })

urls.py

from django.urls import path
from .views import BandListView,BandDetailView, AlbumListView, AlbumDetailView

urlpatterns = [
  path('band/', BandListView.as_view() , name='band'),
  path('band/<slug:slug>', BandDetailView.as_view(), name='band-detail'),
  path('album/', AlbumListView.as_view(), name='album'),
  path('album/<slug:slug>', AlbumDetailView.as_view(),name='album-detail'),
]

album_list.html

{% if album_list %}
{% for album in album_list %}
<a href='{{ album.get_absolute_url }}'>album detail Link</a>
<a href='{{ album.band.get_absolute_url }}'>band details Link</a>
{{ album.band}}
{{ album.name}
{% endfor %}
{% else %}
 Ops :(
{% endif %}
1 پسندیده

https://django-taggit.readthedocs.io/en/latest/

برای تگ زدن هم میتونید از این کتابخانه استفاده کنید

1 پسندیده