عدم دسترسی به کانتینر داکر در مرورگر - mac

docker
macos