عدم دسترسی به کانتینر داکر در مرورگر - mac

macos
docker