تفاوت lambda و proc در روبی

خواستم بدونم تفاوت این دو ویژگی در روبی چی هست؟
هر چند که به ظاهر بسیار شبیه هم هستند