کار با KNIME

سلام کسی با پلتفرم KNIME کار کرده؟

سلام،
فکر میکنم اگر سوال اصلی رو مطرح کنید بهتر جواب بگیرید