معادل if in پایتون در روبی

معادل برای if in پایتون در روبی هست؟ یعنی این که بررسی کنیم مثلا یه استرینگ توی یه متن یا مجموعه وجود داره یا نه.

if [1,2,3].include? 3
#Do Stuff
end
3 پسندیده
'test arash 123' =~ /arash/
=> 5
'test arash 123' =~ /456/
=> nil
2 پسندیده

Case Insensitive

'find 123' =~ /FinD/i
=> 0
'find 123' =~ /bind/i
=> nil

البته regex هست

1 پسندیده