معرفی زبان Idris

زبان Idris یک زبان functional و statically typed شبیه Haskell هستش
https://www.idris-lang.org/

فرق این زبان با هسکل وجود تایپ سیستم قویتر که قابلیت اضافه کردن منطق روی تایپ ها رو میده Dependent Types

مثلا میشه یک type معرفی کرد که عدد صحیح بین یک تا سه باشه و این در compile time چک میشه

کتاب

5 پسندیده

در زمینه concurrency چطوره؟ :facepunch:t2:

1 پسندیده

concurrency با message passing و channel ها انجام میشه و چند concurrency model دیگه هم در حال ساخته

1 پسندیده