چطور در لینوکس کلید برای HS256 بسازیم؟

درود خدمت شما. بنده در الیکسیر به سادگی با کتابخانه ‍‍‍JOSE می یام به صورت زیر یک کلید می سازم:

JOSE.JWS.generate_key(%{"alg" => "HS256"}) |> JOSE.JWK.to_map |> elem(1)

که خروجی اون می شه:

%{
  "alg" => "HS256",
  "k" => "0MFUwe_p6pqFpSAQDiFuXzdTthqomXUrpKaZOCGAAP4",
  "kty" => "oct",
  "use" => "sig"
}

حالا نمی دونم چطور می تونم همین خروجی رو با لینوکس داشته باشم یعنی ‍"k" => که کلیدش هست فکر کنم رو بسازم!

تشکر