کتابخونه Graphvix در elixir

این مطلب به وسیله صفحه ElixirTip که صفحه بسیار خوبی هست به اشتراک گذاشته شده است.

http://blog.songsaboutsnow.com/elixir/graphviz/2018/06/26/graphvix-part1.html
http://blog.songsaboutsnow.com/elixir/graphviz/2018/06/26/graphvix-part2.html
http://blog.songsaboutsnow.com/elixir/graphviz/2018/06/28/graphvix-part3.html
http://blog.songsaboutsnow.com/elixir/graphviz/2018/06/28/graphvix-part4.html
http://blog.songsaboutsnow.com/elixir/graphviz/2018/06/30/graphvix-part5.html

1 پسندیده

Graphviz یک برنامه که توسط یک زبانه کوچک به نام dot
عکس از گراف درست میکنه https://www.graphviz.org/

Graphvix این کارو با الیکسیر انجام میده

1 پسندیده