نسخه سوم از کتاب Elixir in Action منتشر شد

قبلا یک محتوا در مورد کتاب Elixir in Action, Second Edition (نسخه دوم) برای فروش منتشر شد منتشر کردم که فکر کنم برای سال ۲۰۱۸ هست. این کتاب بسیار خوب نوشته شده و مباحث خوبی را برای شروع هدف قرار داده هست در نسخه جدید به روز رسانی هایی برای آن در نظر گرفته شده و منتشر شد

تیتر کلی به روز رسانی:

Updates for Elixir 1.14
Elixir modules, functions, and type system
Functional and concurrent programming
Introduction to distributed system design
Creating deployable releases

لینک کتاب:

لازمه خواندن کتاب

You’ll need intermediate skills with client/server applications and a language like Java, C#, or Ruby. No previous experience with Elixir required.