Django Compressor

Django Compressor

vCompresses linked and inline JavaScript or CSS into a single cached file.

image

طریقه نصب :

pip install django_compressor

اضافه کردن compressor در INSTALLED_APPS فایل تنظیمات :

INSTALLED_APPS = (
  # other apps
  "compressor",
)


STATICFILES_FINDERS = (
  'django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',
  'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder',
  # other finders..
  'compressor.finders.CompressorFinder',
)

مثال :
image

خروجی :

image

به نظرم جالب بود چون استفاده از کتابخانه هایی همچون BeautifulSoup , lxml ,html5lib,Slim It , csscompressor_ ,brotlipy را با ساده ترین روش برای استفاده در احتیار میزاره

5 پسندیده