در رابطه با دسته‌بندی DevOps

این دست بندی اختصاص دارد به DevOps و مباحث پیرامون آن

2 Likes

DevOps کیست و چرا؟:grinning: