منظور از Commercial off-the-shelf software

منظور از Commercial off-the-shelf software در توسعه نرم افزاری چیست ؟