مشکل در ایجاد certificate letsencrypt (حل شد)

سلام
من خواستم با داکر و با استفاده از certbot یک certificate برای دامنه های مورد نیازم درست بکنم ولی با خطای 404 مواجه میشم

کانفیگ nginx به این صورت هست البته اسم دامنه من example نیست فقط جهت ارائه نمونه اونو نوشتم

worker_processes auto;

pid /var/run/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 51200;


events {
  use epoll;
  worker_connections 51200;
  multi_accept on;
  accept_mutex_delay 100ms;
}


http {
 
	server {
		listen   80;
		listen [::]:80;
		server_name example.shop *.example.shop;

		location / {
			rewrite ^ https://$host$request_uri? permanent;
		}

	
		
		location /.well-known/ {
			root /var/www/letsencrypt;
		}
	}

}

فایل داکر کمپوز

version: "3" 
  services: 
   nginx: 
    image: mojtabanaserei/nginx:1.15.5
    container_name: nginx
    restart: always 
    ports: 
     - 80:80 
     - 443:443 
    volumes: 
     - ./conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
     - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
     - ./letsencrypt-data:/var/www/letsencrypt

بعد دستور

sudo docker-compose up -d

بعد از دستور زیر استفاده میکنم

sudo docker run -it --rm \
	-v ./letsencrypt:/etc/letsencrypt \
	-v ./letsencrypt-data:/data/letsencrypt \
	certbot/certbot certonly --webroot --webroot-path=/data/letsencrypt \
	-d example.shop

خروجی دستور بالا

Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for example.shop
Using the webroot path /data/letsencrypt for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Failed authorization procedure. example.shop (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://example.shop/.well-known/acme-challenge/W730hFL3BvIYWytnilxjeCjXp5YhR6tf9quo9bZzdP8: "<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.15.5</ce"

IMPORTANT NOTES:
 - The following errors were reported by the server:

  Domain: example.shop
  Type:  unauthorized
  Detail: Invalid response from
  http://example.shop/.well-known/acme-challenge/W630hFL3BvIdWytnilxjeCjXp5YhR6ts9quo9bZz4P8:
  "<html>\r\n<head><title>404 Not
  Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not
  Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx/1.15.5</ce"

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.

فایل ها و دایرکتوری های زیر هم در مسیر
/certbot/letsencrypt/
به صورت زیر ایجاد میشه

Screenshot_2018-10-08_13-28-23

مجددا سرچ کردم و از سایت رسمی استفاده کردم

دستور نمونه ای که برای داکر داشت به این صورت بود

sudo docker run -it --rm --name certbot \
      -v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" \
      -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt" \
      certbot/certbot certonly

اینم استفاده کردم ولی مشکل حل نشد و خطای زیر رو داشتم

Timeout during connect (likely firewall problem)

بعد بیشتر دقت کردم در داکیومنت سایت و دیدم پورت رو باز نکردم :sweat_smile:

مجددا دستور رو با پورت استفاده کردم و مشکل حل شد

sudo docker run -it --rm --name certbot \
	  -p 80:80 \
      -p 443:443 \
      -v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" \
      -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt" \
      certbot/certbot certonly 

که اگر در دستور زیر هم پورت تعریف بشه نباید مشکلی باشه

اول اینکه روت وب سایت رو نباید روی دایرکتوری letsencrypt بذارید این جوری ملت می تونن cert ها تون و بردارن که خیلی بده. کل داستان این هست که certbot باید به روت وب سایت دسترسی write داشته باشه و همچنین به فایل کانفیگ nginx و وب روت هم باید از طریق دامنه در درست رس باشه . از اینها مطمئن شین.

2 پسندیده

البته روت رو برای این روی دایرکتوری letsencrypt گزاشته بودم تا بتونم certificate رو درست کنم و وریفای بشه و بعدش این کانتینر رو غیر فعال میکردم تا کسی دسترسی نداشته باشه . این تنظیمات که اینجا هست برای کانتینر اصلی nginx نیست . بهرحال با دستور زیر مشکل حل شد و وریفای شد .

sudo docker run -it --rm --name certbot \
	  -p 80:80 \
      -p 443:443 \
      -v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" \
      -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt" \
      certbot/certbot certonly